Vastgoedprofessionals Woonruimte Werkruimte
Aanbod Over Ad Hoc Contact

De site van Ad Hoc Beheer maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Algemene bepalingen behorende bij tijdelijke bruikleenovereenkomst zaalruimte 2021

Artikel 1: Definities In deze algemene bepalingen wordt verstaan onder:
A. Ad Hoc: de bruikleengever;
B. Bruiklener: degene die op grond van een overeenkomst de ruimte gebruikt en eventueel bijkomende diensten afneemt;
C. vergoeding: het bedrag dat Ad Hoc Verhuur B.V. als tegenprestatie vraagt voor het in gebruik geven van de ruimtes;
D. één/meerdaagse bijeenkomst: een bijeenkomst die zich uitstrekt over één respectievelijk meer dagen.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 De Algemene bepalingen zijn van toepassing op de tijdelijke bruikleenovereenkomst zaalruimte gesloten tussen Ad Hoc en de bruiklener, met betrekking tot het gebruik van de ruimte en het verlenen van bijkomende diensten.
2.2 Indien daarnaast nog andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren ingeval van tegenstrijdigheid deze Algemene bepalingen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
3.1 Een tijdelijke bruikleenovereenkomst komt tot stand op het moment dat de schriftelijke vastlegging van de overeenkomst door beide partijen is getekend.
3.2 Wederpartij geeft door ondertekening van de tijdelijke bruikleenovereenkomst aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze Algemene bepalingen.
3.3 Bedragen die worden genoemd in de stukken opgesteld door Ad Hoc zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 4: Duur van de gebruiksperiode
De gebruiksperiode wordt in de tijdelijke bruikleenovereenkomst aangegeven. Een gebruiksdag is opgebouwd uit 3 dagdelen, waarbij 1 dagdeel bestaat uit 4 aaneengesloten uren. Het eerste dagdeel gaat in om 09.00 uur ’s ochtends en het laatste dagdeel eindigt dezelfde dag om 22.00 uur. Indien de ruimte voor een aansluitende periode wordt gebruikt vangt de eerste dag aan om 09.00 uur ’s ochtends en loopt de gebruiksperiode af om 22.00 uur volgend op de laatste gebruiksdag. Hiervan mag uitsluitend afgeweken worden in overleg met Ad Hoc. Afwijkingen van deze tijden zijn alleen geldig indien ze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 5: Toewijzing ruimtes
5.1 Bij de toewijzing van ruimte(s) gelden de volgende criteria:

  • Vaste gebruikers gaan boven incidentele gebruikers; 
  • Cursussen/doorlopende groepen gaan boven incidentele activiteiten;
  • Volledig tijdsbeslag gaat voor gedeeltelijk tijdsbeslag.

Artikel 6: Reserveringen
6.1 Aanvragen voor het gebruik van ruimtes kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden gedaan. Aanvragen dienen uiterlijk 5 werkdagen voor de te reserveren datum te worden gedaan.
6.2 Aanvragen zijn bindend nadat Ad Hoc deze schriftelijk of per mail heeft bevestigd.
6.3 Ad Hoc kan aan wederpartij de mogelijkheid bieden tot het nemen van een optie op de ruimte(s). De optie vervalt indien een andere aanvrager zich meldt. In dat geval zal Ad Hoc eerst de optienemer in kennis stellen, zodat deze als eerste de gelegenheid krijgt definitief te reserveren.
6.4 De optienemer dient uiterlijk 1 week voor de geopteerde datum/data schriftelijk of via email kenbaar te maken of de optie vervalt. Bij verzuim zal alsnog het vergoedingstarief in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Annulering
7.1 Wederpartij kan uiterlijk 2 weken voor de definitieve reservering een ruimte kosteloos annuleren. Na een definitieve reservering brengt Ad Hoc bij annulering binnen 2 weken voor startdatum 50% van de vergoeding in rekening. Wederpartij kan alleen schriftelijk of via e-mail annuleren.

Artikel 8: Tariefsverhogingen
8.1 De tarieven kunnen worden aangepast met een door Ad Hoc nader te bepalen bedrag of percentage. Ad Hoc dient uiterlijk 2 maanden voor ingang van de tariefaanpassing de bruiklener schriftelijk of via e- mail op de hoogte te stellen.

Artikel 9: Ontbinding
9.1 Ad Hoc is bevoegd iedere overeenkomst te ontbinden, indien nakoming van de overeenkomst op grond van welke omstandigheid dan ook, waaronder begrepen overmacht, redelijkerwijze niet van Ad Hoc kan worden verwacht. Ontbinding verplicht Ad Hoc in dat geval tot restitutie van het door wederpartij reeds betaalde, dan wel ontslaat het wederpartij van zijn betalingsverplichting.
9.2 Ad Hoc heeft voorts het recht de overeenkomst zonder gehoudenheid tot het vergoeden van enige schade met onmiddellijke ingang op te zeggen indien Ad Hoc na het sluiten van de overeenkomst duidelijk wordt dat tijdens het gebruik van de accommodatie:

  • De betalingsverplichtingen niet nagekomen worden;
  • het gebruik ten behoeve van het door wederpartij aangegeven doel en/of de aangegeven groep afbreuk kan doen aan haar doelstelling;
  • verwachting van wangebruik;
  • overlast aan andere gebruikers en/of buurt;
  • verwachting van verstoring van de openbare orde;
  • verstoring van de relatie met andere gebruikers.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 Ad Hoc is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de bruiklener of derden mochten lijden in verband met of als gevolg van de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. De bruiklener vrijwaart Ad Hoc tegen alle afspraken van derden die met de overeenkomst samenhangen.
10.2 De bruiklener zal Ad Hoc volledig schadeloosstellen voor alle schade aan zaken en personen, die voor Ad Hoc, het personeel van Ad Hoc of haar uitvoerders mocht ontstaan uit of ten gevolge van handelingen van de zijde van de bruiklener, diens personeel of van andere personen ten behoeve van wie de bruiklener de overeenkomst met Ad Hoc heeft afgesloten.
10.3 De bruiklener vrijwaart Ad Hoc tegen aanspraken van derden ter zake van inbreuk op auteursrechten en/of industriële eigendomsrechten ten gevolge van door Ad Hoc ten behoeve van de bruiklener te verrichten diensten.

Artikel 11: Bijzondere bepalingen
11.1 Wederpartij is gehouden te melden voor welk doel en welke groep zij van de faciliteiten van plan is gebruik te maken van de ruimtes.
11.2 Tijdens het verblijf in de ruimtes zijn huisregels van toepassing. Wederpartij dient zich op de hoogte te stellen van de huisregels en ervoor te zorgen dat cliënten, cursisten en bezoekers zich houden aan de huisregels.

Artikel 12: Betaling
Voor een tijdelijke gebruiksovereenkomst geldt een betalingstermijn van 5 werkdagen voor aanvang startdatum.

Artikel 13: Informatieverstrekking
De bruiklener is gehouden Ad Hoc tijdig alle (nadere) informatie te verschaffen welke redelijkerwijze in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kan zijn.

Artikel 14: Audiovisuele apparatuur
Audiovisuele apparatuur, waaronder begrepen stands, verlichting, decoraties, decorstukken etc. in en om de zalen mogen slechts geïnstalleerd/bediend worden door Ad Hoc of door derden, aangewezen door Ad Hoc. Behoudens in het geval van opzet of grove schuld, is Ad Hoc niet aansprakelijk voor (technische) mankementen. De bruiklener, dient toestemming te verkrijgen van Ad Hoc voor het gebruik maken van zelf meegebrachte technische apparatuur in de zalen.

Artikel 15: Wijzigingen aan de ruimte
15.1 Het is de bruiklener niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ad Hoc wijzingen aan te brengen, grote en/of zware voorwerpen aan te brengen of versierselen, borden of posters op te hangen. De kosten verbonden aan het ophangen van de voorwerpen worden gedragen door de bruiklener.
15.2 De bruiklener is verplicht op eigen kosten de meegebrachte voorwerpen te verwijderen en de zalen in oorspronkelijke staat terug te brengen.

Artikel 16: Fotografie, film en geluidsopnamen
Voor het fotograferen voor commerciële doeleinden, alsmede het maken van film- en geluidsopnamen is voorafgaand schriftelijke toestemming nodig van Ad Hoc.

Artikel 17: Advertenties en verkoop
Het is niet toegestaan te adverteren of producten en/of diensten te verkopen op de locatie, tenzij Ad Hoc daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend en over een eventuele vergoeding overeenstemming is bereikt.

Artikel 18: Onderverhuur
Het is de bruiklener niet toegestaan (enig deel van het) gehuurde onder of door te verhuren aan een derde of voor een ander doel te gebruiken dan vooraf bekend was gemaakt aan Ad Hoc.

Artikel 19: Vergunningen
Alle aan de bijeenkomst gerelateerde vergunningen dienen door de bruiklener te worden aangevraagd. De bruiklener draagt de kosten voor de aanvraag en/of het behouden van de vergunningen.

Artikel 20: Uitvoeringsrechten
De bruiklener draagt zelf zorg voor het verkrijgen van uitvoeringsrechten en voor het afdragen van daaraan verbonden en alle daarmee verband houdende kosten.

Artikel 21: Gebruikstijd
De bruiklener dient zich strikt te houden aan de gebruikstijd. Ad Hoc heeft het recht de accommodatie te ontruimen wanneer de gebruikstijd is verstreken.

Artikel 22: Toegang
Ad Hoc heeft te allen tijde het recht individuele personen toegang te weigeren.

Artikel 23: Nooduitgang
Nooduitgangen, noodverlichting, brandblusapparatuur en brandalarmen mogen niet worden geblokkeerd of worden weggenomen.

Artikel 24: Algemene aanwijzingsbevoegdheid
De bruiklener is in het algemeen verplicht de aanwijzingen van (personeel van) Ad Hoc met betrekking tot het gebruik van de ruimte op te volgen.

Artikel 25: Overmacht
25.1 Onder overmacht aan de zijde van Ad Hoc wordt in deze Algemene bepalingen verstaan elke van de wil van Ad Hoc onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, brand, COVID-19 en andere ernstige storingen in het bedrijf van Ad Hoc, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van de door Ad Hoc ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen en/of zaken. In geval van verhindering van uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Ad Hoc gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
25.2 De bruiklener zal zich in ieder geval niet op overmacht aan zijn zijde kunnen beroepen in het geval (een) belangrijke spreker(s) niet verschijn(en)t, de bezoekers- of deelnemersaantallen sterk tegenvallen of vergelijkbare omstandigheden. De bruiklener dient zelf zorg te dragen voor verzekeringen die dergelijke risico’s dekken.

Artikel 26: Toepasselijk recht bij geschillen
26.1 Op elke overeenkomst tussen Ad Hoc en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
26.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van burgerlijk rechter zal elk geschil tussen wederpartij en Ad Hoc, ingeval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 27: Wijziging van de voorwaarden
Ad Hoc is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Ad Hoc zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan wederpartij toezenden.

Deel deze pagina

LinkedIn
Facebook
Twitter