Wonen, werken & leegstandbeheer door heel Nederland
MIJN AD HOC

Ad Hoc hecht veel belang aan de bescherming van jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze. In ons privacy statement informeren wij je over de gegevens die we verwerken van onze gebruikers.

Wanneer is dit van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Ad Hoc verzamelt en verwerkt van gebruikers van haar website, dan wel van gebruikers van haar producten en/of diensten.

Verzamelde gegevens

Indien ik mij inschrijf (al dan niet via de website Ad Hoc) en producten en/of diensten afneem, vraagt Ad Hoc mij om diverse gegevens, zoals (onder meer) mijn personalia, adres, e-mailadres, telefoonnummer, contactpersonen in geval van calamiteiten, inkomen, bankrekeningnummer, verzekeringsgegevens, studie et cetera. Ook wordt mij gevraagd een kopie legitimatiebewijs over te leggen teneinde Ad Hoc in staat te stellen zich ervan te verzekeren dat met de juiste persoon wordt gecontracteerd en zodoende fraude tegen te gaan.
Voorts registreert Ad Hoc de contactmomenten met mij, zodat ik in het vervolg nog beter kan worden bediend. Indien ik een onderneming heb, wordt mij gevraagd een kopie van een recent uittreksel (niet ouder dan één maand) uit het register van de Kamer van Koophandel over te leggen.

Gebruik gegevens

De verzamelde gegevens kunnen (onder meer) worden gebruikt voor de navolgende doeleinden:

  • Sluiten van overeenkomsten en nakomen daarvan;
  • Verlenen en factureren van diensten van Ad Hoc in de breedste zin des woords;
  • Verlenen en factureren van producten van Ad Hoc in de breedste zin des woords;
  • Verspreiden van nieuwsbrieven (indien gewenst);
  • Marktonderzoek en andere marketingdoeleinden in de breedste zin des woords, zoals het samenstellen van gebruikersstatistieken.

De voor het hiervoor omschreven doel verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Gegevens relevant voor te sluiten overeenkomsten, worden na beëindiging van de overeenkomst – voor de wettelijke termijn van – tenminste zeven jaar bewaard. In voorkomende gevallen kan dit langer zijn indien dat noodzakelijk is voor een goede afwikkeling.

Mijn persoonsgegevens zullen zonder mijn toestemming niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit nodig is in het kader van de dienstverlening van Ad Hoc dan wel vereist is volgens toepasselijke wet- en regelgeving. Zo kunnen mijn persoonsgegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met een deurwaarder en/of incassobureau in het geval ik contractuele verplichtingen niet nakom. In voorkomende gevallen heeft opdrachtgever en/of eigenaar van het object waarin ik verblijf mijn persoonsgegevens nodig voor bijvoorbeeld opstalverzekering et cetera.

Indien ik als bezoeker van de website van Ad Hoc besluit mijn persoonsgegevens via Ad Hoc aan een derde te verstrekken, door bijvoorbeeld een link op de website aan te klikken, dan is Ad Hoc niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor de wijze waarop deze derde met mijn persoonsgegevens omgaat.

Beveiliging

Vanzelfsprekend neemt Ad Hoc te allen tijde mijn privacy in acht. Ad Hoc draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van mijn persoonsgegevens. Hiertoe treft Ad Hoc benodigde technische en organisatorische maatregelen, zoals onder meer het gebruik van een firewall die ervoor zorgt dat onbevoegden niet bij mijn persoonsgegevens kunnen komen, alsmede certificaten die dataverkeer tussen mijn computer en de website van Ad Hoc versleutelen zodat derden de informatie niet kunnen lezen. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een deskundige derde partij. Tevens zijn medewerkers van Ad Hoc gebonden strikte geheimhouding te betrachten met betrekking tot mijn persoonsgegevens.

Cookies

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van meerdere cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op mijn computer worden geplaatst en waarin informatie kan worden opgeslagen. Deze cookies blijven voor onbepaalde tijd opgeslagen op mijn computer.
Google Analytics registreert onder meer welke pagina’s de bezoekers van deze website bekijken, uit welk land zij afkomstig zijn, waar zij op klikken, welke browser ze gebruiken en welke schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om de website te optimaliseren. Google gebruikt de informatie om een relevant, anoniem advertentieprofiel op te bouwen waarmee zij in staat is gerichter advertenties aan te bieden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Tevens maakt Ad Hoc voor de website gebruik van een Facebook Social Media Plugin.

Het is mogelijk de browser van mijn computer zodanig in te stellen dat ik tijdens mijn bezoek aan de website van Ad Hoc geen cookies ontvang. In dat geval kan het echter gebeuren, dat ik niet van alle mogelijkheden op de website gebruik kan maken.

Vragen?

Vragen over privacy beleid van Ad Hoc? Neem dan contact op met de Juridische Afdeling van Ad Hoc gevestigd te ’s-Gravenhage aan de Groot Hertoginnelaan 41, via juridischezaken@adhocbeheer.nl of 070 – 312 03 31. Persoonsgegevens zijn daarnaast altijd op te vragen en kunnen in voorkomende gevallen worden gewijzigd en/of verwijderd, indien en voor zover dit een goede uitvoering van de overeenkomst niet in de weg staat.

Ad Hoc behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Privacy Statement te wijzigen. Zij beveelt derhalve aan dat regelmatig haar website wordt gecheckt op veranderingen/aanpassingen.
Dit Privacy Statement is het laatste gewijzigd op 1 februari 2019

chevron-down