Vastgoedprofessionals Woonruimte Werkruimte
Over Ad Hoc FAQ Contact

De site van Ad Hoc Beheer maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Privacy Statement

Privacy Statement

Ad Hoc hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze. In ons privacy statement informeren wij u over de gegevens die we verwerken van onze gebruikers/klanten/relaties.

Wanneer is dit van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Ad Hoc verzamelt en verwerkt van gebruikers van haar website, dan wel van gebruikers van haar producten en/of diensten.

Verzamelen van Persoonsgegevens

Bij het inschrijven voor producten of diensten van Ad Hoc word je diverse gegevens gevraagd zoals: je personalia, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Maar ook je contactpersonen in geval van calamiteiten, je inkomen, je bankrekeningnummer, de verzekeringsgegevens, studie en dergelijke. Wij vragen je te legitimeren, teneinde ons ervan te verzekeren dat we met de juiste persoon te maken hebben en om fraude tegen te gaan.
Ad Hoc registreert de contactmomenten met je, zodat we je voor de toekomst nog beter kunnen bedienen. Indien je een onderneming hebt, vragen wij je altijd om een kopie van een recent uittreksel (niet ouder dan één maand) van de Kamer van Koophandel.

Gebruik gegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou afgesloten overeenkomst;
 • om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
 • om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites;
 • als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;
 • om je een nieuwsbrief of andere berichten te sturen die betrekking hebben op onze organisatie en producten;
 • om je gebruikersinformatie, servicebericht of een andere elektronische boodschap toe te sturen dat betrekking heeft op onze overeenkomst;
 • om onze (mobiele) websites te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie.

De vragen betreffende Woonvoorkeur stellen wij om een goede match te kunnen maken tussen gebruikers/tijdelijke huurders onderling maar ook tussen gebruikers/tijdelijke huurders en panden.
De vragen omtrent Flexibiliteit stellen wij omdat onze producten en diensten van tijdelijke aard zijn en een bepaalde flexibiliteit van de gebruikers/tijdelijk huurders vragen.
De vragen over Back-up adres vragen wij omdat het kan voorkomen dat een pand wordt opgeleverd en wij geen andere woning/ruimte beschikbaar hebben. Wij willen dan dat onze gebruikers/tijdelijke huurders een terugvaladres hebben.
De vragen over Werk en Inkomen stellen wij omdat wij voor onze diensten en producten vergoedingen of huur vragen en wij willen vaststellen dat de aanmelder een inkomen heeft.

Tenslotte stellen wij vragen om achtergrondinformatie te krijgen van de aanmelder en wij hiermee in een vroeg stadium kunnen kijken of wij de geschikte partij voor je zijn. Het gaat hierbij over rookgedrag, het wel of niet hebben van huisdieren etc.. Wij vragen ook nog naar de WA-verzekering en het nummer hiervan. Dit om te controleren of je verzekerd bent tegen eventuele calamiteiten/schades. Tot slot vragen we naar de reismogelijkheden van de aanmelder en hoe hij of zij van Ad Hoc gehoord heeft.

Je persoonsgegevens zullen zonder je toestemming niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit nodig is in het kader van onze dienstverlening aan jou of vereist is op basis van wet- en regelgeving. Zo kunnen je gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met een deurwaarder en/of incassobureau in het geval je financieel contractuele verplichtingen niet nakomt. In voorkomende gevallen heeft onze opdrachtgever en/of de eigenaar van het object waarin je verblijft gegevens nodig voor bijvoorbeeld zijn opstalverzekering.

Indien je als bezoeker van onze website besluit je gegevens via Ad Hoc aan een derde te verstrekken, door bijvoorbeeld een link op onze website aan te klikken, dan is Ad Hoc niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze derde met je persoonsgegevens omgaat.

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij dit:

 • nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met jou, of
 • omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, of
 • omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven.
 • omdat je ons toestemming hebt gegeven.

In individuele gevallen kunnen wij genoodzaakt zijn om jouw gegevens te verwerken omdat dit noodzakelijk is voor jouw vitale belang of dat van een ander (bijvoorbeeld als wij jouw gegevens moeten doorgeven aan medisch personeel in geval van een calamiteit).

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Ad Hoc kent twee bewaartermijnen:

 • Voor aanmeldingen. Een aanmelding is een verzoek tot inschrijving via onze website waarbij een status ontleend wordt (Afgewezen, Afgehandeld of Nieuw). Hierbij wordt er nog geen overeenkomst afgesloten. Voor deze vorm hanteren wij een bewaartermijn van één jaar na datum van inschrijving. Gegevens kunnen op verzoek ook eerder worden verwijderd.
 • Voor accounts. Een account is een overeenkomst met Ad Hoc aangegaan waarbij er een financiële transactie plaatsvindt. Hierdoor zijn wij wettelijk verplicht om een minimale bewaartermijn van 7 jaar te hanteren. Gegevens kunnen op verzoek ingezien, gewijzigd of deels verwijderd worden. 

Je gegevens wijzigen of wissen

Als je graag wilt weten welke gegevens we van je hebben, kan je dat aan ons per mail vragen. Mochten bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunnen we deze voor je wijzigen.
Ook kan je ons vragen jouw gegevens te wissen en om deze niet meer te gebruiken. Als je eerder toestemming hebt gegeven, kan je deze weer intrekken. Wel mogen we (als dat nodig mocht zijn) de gegevens bewaren waarvoor je al toestemming had gegeven. In een aantal gevallen kan je ook aangeven je gegevens te ‘beperken’. We zorgen dan dat je gegevens niet worden gebruikt zonder jouw toestemming.

In sommige gevallen mogen we je verzoek weigeren, bijvoorbeeld als je ons vraagt je gegevens te wissen, maar als we die gegevens nodig hebben om belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoor je dat zo snel mogelijk van ons.

Heb je vragen of klachten over het gebruik van je gegevens?

Heb je vragen over je gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kan je contact opnemen met de afdeling Informatiemanagement via informatiemanagement@adhocbeheer.nl.
Je kan ook rechtstreek contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming door een brief o.v.v. “inzage/wijziging/verwijdering van gegevens” te sturen naar:

Ad Hoc Beheer
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
ICT
Groot Hertoginnelaan 41
2517 EC Den Haag

Vermeld in het bericht in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats. Voeg een kopie van je identificatiebewijs bij zodat wij zeker weten dat de informatie die je opvraagt ook daadwerkelijk op jou betrekking heeft en dus naar de juiste persoon wordt gestuurd (zet voor de zekerheid op de kopie van je identificatiebewijs dat je deze aan ons stuurt en maak je burgerservicenummer en eventuele foto onherkenbaar). Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking hebben, kunnen we je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van je verzoek op totdat je ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van je verzoek sturen we je altijd een bevestigingsbericht.

Beveiliging

Vanzelfsprekend nemen wij te allen tijde je privacy in acht en gaan we zorgvuldig met je gegevens om. Ad Hoc draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van je persoonsgegevens.
Hiertoe treft Ad Hoc technische en organisatorische maatregelen, zoals onder meer het gebruik van een firewall die ervoor zorgt dat onbevoegden niet bij je persoonsgegevens kunnen komen. Ook werken wij met certificaten die dataverkeer tussen jouw computer en de website van Ad Hoc versleuteld zodat derden de informatie niet kunnen lezen. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een ter zake kundige derde partij.
Tevens zijn onze medewerkers gebonden strikte geheimhouding te betrachten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Cookies

De website maakt gebruik van Google Analytics en Social Media pixels, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van meerdere cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer worden geplaatst en waarin informatie kan worden opgeslagen. Deze cookies blijven voor onbepaalde tijd opgeslagen op je computer.

Google Analytics registreert onder meer welke pagina's de bezoekers van deze website bekijken, uit welk land zij afkomstig zijn, waar zij op klikken, welke browser ze gebruiken en welke schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om de website te optimaliseren.

Google gebruikt de informatie om een relevant, anoniem advertentieprofiel op te bouwen waarmee zij in staat is gerichter advertenties aan te bieden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ad Hoc maakt voor haar website gebruik van een Facebook Social Media Plugin.

Het is mogelijk de browser van je computer zodanig in te stellen dat je tijdens je bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren, dat je niet van alle mogelijkheden op de website gebruik kunt maken.

Voor uitgebreide informatie kun je ons cookiebeleid raadplegen.

Vragen?

Heb je vragen over ons privacybeleid? Neem dan per mail of telefonisch contact op met de Juridische Afdeling van Ad Hoc:
Groot Hertoginnelaan 41
2517 EC Den Haag
Mail: juridischezaken@adhocbeheer.nl

Telefoon: 070 - 312 03 31.

Ad Hoc behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Privacy Statement te wijzigen. Wij bevelen derhalve aan dat je regelmatig onze website checkt op aanpassingen van onze Privacy Statement.
Dit Privacy Statement is het laatste gewijzigd op 23 mei 2018.

Deel deze pagina

LinkedIn
Facebook
Twitter